Inter Amicos

Vanuit Viëtnam:
`Het kost niets om iets vriendelijks te zeggen.´

Van het Bestuur

Reclame

e-Boekhouden.nl

Poll

Wat vind je van de nieuwe website?


 

Statuten en Reglementen

Wat is eigenlijk een vereniging?

Klik hier voor de officiële uitleg.

Wat zijn dan de regels bij Inter Amicos?
In de eerste plaats kent Inter Amicos statuten die zijn opgemaakt en gedeponeerd bij een notaris.
De tekst van de laatst geldende statuten vind je hier:
Een aanvulling op onze statuten vormt het huishoudelijk reglement; deze vind je hier:

Een bijzondere positie heeft bij onze vereniging de toezichthouder. De toezichthouder heeft tot taak:

  • Aanwezig zijn gedurende de officiële openingstijden van de speeltuin
  • Zorg te dragen voor de noodzakelijke hygiëne in de speeltuin en het clubhuis
  • Toezicht te houden op het gebruik van de in de speeltuin of het clubhuis aanwezige gebruiksvoorwerpen (veiligheid)
  • Controleren op het lidmaatschap van de bezoekers en zo nodig het heffen van logeergeld
  • De bezoekers in staat te stellen de te koop aangeboden artikelen te kopen tot een kwartier voor sluitingstijd

De toezichthouder heeft gedurende de openingstijden van de speeltuin het recht eenieder uit het clubgebouw of van het terrein te verwijderen of de toegang daartoe te ontzeggen indien diegene:

  • geen lid is van de vereniging,
  • geen logeergeld heeft betaald,
  • de aanwijzingen van de toezichthouder niet opvolgt
  • onwelvoeglijke taal bezigt
  • met het gedrag andere bezoekers hindert dan wel het uitoefenen van toezicht onmogelijk maakt
of voor het overige (indien de toezichthouder zulks nodig oordeelt) ten einde de orde en veiligheid te bewaren.

Dergelijk optreden wordt door de toezichthouder bij één der bestuursleden gemeld.
Beroep tegen de beslissing van de toezichthouder kan slechts worden aangetekend bij het bestuur. Het bestuur zal in een later stadium beslissen of het optreden van de toezichthouder juist was. Deze beslissing is bindend.

Voor hetgeen is bepaald in de artikelen 138 en 461 van het Wetboek van Strafrecht zijn de toezichthouders gedurende de openingstijden van de speeltuin tot iedere vordering namens of vanwege het bestuur bevoegd.

Scheveningen Merchandise