Inter Amicos

Alleen bij een grote vriendschap kun je je een grote ruzie veroorloven.

Van het Bestuur

Reclame

e-Boekhouden.nl

Poll

Wat vind je van de nieuwe website?


 

Nieuws

7 januari 2018

Ledenvergadering 2018

Op dinsdag 17 april, aanvang 20.00 uur, zal de jaarlijkse ledenvergadering van Inter Amicos worden gehouden in het clubhuis aan de Handelskade 2A.
Categorie: Bestuursmededelingen
Ingezonden door: Inter Amicos

 Hiertoe bent u als lid van onze vereniging van harte uitgenodigd. Het bestuur heeft de volgende agenda samengesteld:

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen ledenvergadering 2017
3. Vaststelling jaarverslag secretaris
4. Vaststellen financieel verslag penningmeester
5. Verkiezing van de kascommissie
6. Verkiezing bestuursleden
7. Begroting 2018
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Mocht u onderwerpen hebben voor deze vergadering welke u op de agenda geplaatst wil zien, kunt u die 14 dagen voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk opgeven bij het secretariaat. Alle stukken zullen een week van tevoren in het clubhuis ter inzage liggen en zijn op de ledenvergadering in afschrift verkrijgbaar.  

Het bestuur

Scheveningen Merchandise